Pts

1 2 3 4
Zdenek Kasinski 11 11 4 12
Rotislav Hasmanda 4 4 11 10